دکتر امیر نورانی
رئیس اداره توسعه و نگهداشت اعضای هیئت علمی
شماره تماس: 66165687(021) 
آدرس پست الکترونیک:  nourani@sharif.edu
دکتر امید آهنچی
مشاور در امور سلامت جسمی و روانی
شماره تماس:
 66164724(021) 
آدرس پست الکترونیک:
 ahanchi@sharif.edu
دکتر محمدحسن راونجی
مشاور در امور استادان نوورود
شماره تماس:
 66164318(021) 
آدرس پست الکترونیک:
 ravanji@sharif.edu
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
مشاور در امور استادان پیشکسوت و بازنشسته
شماره تماس:
 66165607(021) 
آدرس پست الکترونیک:
 nezamm@sharif.edu
 
سرکار خانم رعنا دادفر 
مشاور و کارشناس