تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی


 فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه

   طبق فلوچارت فرایند تبدیل وضعیت به شرح زیر می باشد.
 • تشکیل پرونده علمی متقاضیان تبدیل وضعیت با توجه به مقررات و ضوابط مربوطه، به همراه مستندات لازم
 • احتساب امتیازات جداول مربوطه توسط کارگروه های صلاحیت علمی و تائید و امضاء صفحات مربوطه و صورتجلسه آخر جداول (طبق تصمیم هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی شریف در حال حاضر این امر در کمیته ممیزه دانشگاه انجام می شود)
 • ارجاع پرونده از سوی کارگروه ها ی صلاحیت عمومی پس از تائید و امضاء به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه در صورت مثبت بودن
 • تشکیل پرونده صلاحیت عمومیر در دبیرخانه هیات اجرایی جذب
 • ارسال و طرح پرونده در کارگروه صلاحیت عمومی
 • دریافت نتایج کارگروههای تخصصی توسط دبیرخانه
 • طرح در هیأت اجرائی جذب دانشگاه
  الف: در صورت تایید، ارسال به دبیرخانه هیات مرکزی جذب وزارت علوم و تحقیقات
  ب: اعلام به دانشکده و متقاضی

     دریافت آیین‌نامه