تماس با ما
آدرس: ​​​​​​​ تهران - دانشگاه صنعتی شریف - دبیرخانه هیات اجرایی جذب
کد پستی: ​​​​​​​ 11155-8639
پست الکترونیک: ​​​​​​​ jazb@sharif.ir
تلفن تماس: ​​​​​​​ 66164660