ماموریت و انتقال

  

 آیین نامه ماموریت و انتقال

 تنها اساتیدی که بصورت رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می باشند قابلیت انتقال و ماموریت در این دانشگاه را دارند. درخواست به همراه پرونده کامل علمی می بایست به دبیرخانه هیات اجرایی جذب ارائه گردد و پس از ارجاع پرونده به کارگروه علمی دانشکده مربوط و اعلام نظر آنها مراحل بعد انجام خواهد شد.

 دریافت آیین‌نامه